Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН 2022-2025 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


 
Д.д Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, болон үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт Стратеги (арга зам) Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин
2022 он
Зорилтот түвшин
2023 он
Зорилтот түвшин
2024 он
Зорилтот түвшин 2025 он Санхүүгийн эх үүсвэр
Ерөнхий чиг үүрэг: ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ХАМГААЛАХ
Үндсэн чиг үүрэг: 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
1 Зорилт-1. Хүн амын эрүүл мэндийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж үндэсний түвшинд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бэхжүүлэх замаар иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг оншилгоо шинжилгээн жил бүр 30-аас доошгүй хувийг хамруулна. Арга хэмжээ-1. "Эрүүл идэвхитэй амьдрал" нотолгоонд суурилсан үнэн зөв мэдээлэл бүхий веб хуудас нээн ажиллуулах Веб хуудсаар бэлтгэн түгээсэн сэдэвчилсэн мэдээллийн багцын тоо - 15 25 36 Улсын төсөв, Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
 
2 Арга хэмжээ-2. Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл мэндийн хичээл заах багш нарт зориулсан цахим хичээлийн контент, заах аргачлал боловсруулж Боловсролын салбарын цахим платформд байршуулах Цахим платформд байршуулсан контентийн тоо - 5 8 10 Эрүүл мэндийг дэмжих сан
Олон улсын төсөл хөтөлбөр
 
3 Арга хэмжээ-3. Өвчний хяналт сэргийлэлтийн төв байгуулах Төв байгуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 40  
50
 
 
70
 
100 Улсын төсөв
4   Арга хэмжээ-4. "Эрүүл, идэвхтэй амьдрал 2021-2024 оны төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 38,4 60  
100
 
- Улсын төсөв, ЭМД-ын сан, Олон улсын төсөл хөтөлбөр
5 Арга хэмжээ-5. "Хавдрын эсрэг арга хэмжээний төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 40 70 100 -
6 Арга хэмжээ-6. "Харшлаас сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 40 70 100 -
7 Арга хэмжээ-7. "Эрүүл чийрэг эр хүн арга хэмжээний төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 40 70 100 -
8 Арга хэмжээ-8. "Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь 48.6 70 100 -
9 Арга хэмжээ-9. Хүн амын дунд эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоо зохион байгуулах Эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүн амын хувь 12 60 70 80 Эрүүл мэндийн даатгалын сан
10 Арга хэмжээ-10. Эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-ийг бүх аймаг, дүүрэгт байгуулах Байгуулагдсан Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн тоо 27 -  
32
 
36 Улсын төсөв
Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөр
11 Арга хэмжээ-11. "Орчны эрүүл мэнд хөтөлбөрийг 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 30 70  
100
 
- Улсын төсөв, Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөр
12 Арга хэмжээ-12. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох "тэсвэрлэх" ногоон хөгжил бүхий хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 5 6 7 8
13 Арга хэмжээ-13. Хүн амын хоол тэжээлийн VI судалгаа үндэсний түвшинд зохион байгуулах Судалгааны ажлын явцын хэрэгжилтийн хувь 40 100 - -
14 Арга хэмжээ-14. Тамхины тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 80 100 - - Улсын төсөв, Олон улсын төсөл хөтөлбөр
15 Зорилт- 2. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах, илрүүлэх тогтолцоог үндэсний түвшинд бэхжүүлж нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлж зонхилон тохиолдох халдварт өвчин сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтыг 2021 онтой харьцуулахад 1,5 дахин бууруулна. Арга хэмжээн-1. "Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх төлөвлөгөө" хэрэгжүүлэх Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь 20 50 80 100 Улсын төсөв, ЭМД-ын сан, Олон улсын төсөл хөтөлбөр
16 Арга хэмжээ-2. "Элэг бүтэн Монгол" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь - 30 70 100 Улсын төсөв, ЭМД-ын сан, Олон улсын төсөл хөтөлбөр
17 Арга хэмжээ-3. Аймаг дүүрэгт Шуурхай удирдлагын нэгж байгуулах Байгуулагдсан шуурхай удирдлагын нэгжийн тоо 4 17 21 30 Улсын төсөв
18 Арга хэмжээ-4. Хилийн боомтуудад тандалтын нэгж байгуулах Байгуулсан тандалтын нэгжийн тоо - 4 8 12 Улсын төсөв
19 Арга хэмжээ-5. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар (Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн төв) байгуулах УТҮГ байгуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 60 100 - - Улсын төсөв
20 Арга хэмжээ-6. Дархлаажуулалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 90 100 - - Улсын төсөв
21 Арга хэмжээ-7. Товлолт дархлаажуулалтад хүний папилома вирусийн эсрэг вакцин нэвтрүүлэх Хүний папилома вирусийн дархлаажуулалтад хамрагдсан 11 насны хүн амын эзэлх хувь - 75 80 85 Улсын төсөв, Олон улсын байгууллага
 
22 Арга хэмжээ-8. Вакцины дархлал тогтоцын түвшинг үнэлэх, лабораторид суурилсан тандалт, судалгаа хийх Гүйцэтгэлийн хувь -  
30
 
 
60
 
100 Улсын төсөв, ШУТС, Олон улсын байгууллага
Үндсэн чиг үүрэг: 2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ
23 Зорилт-3. Оношилгоо эмчилгээний уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааны дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн иргэд орон нутагтаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлж орон нутгаас тусламж үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэдийн урсгалыг 15 хувиар бууруулсан байна.
 
 
 
 
 
 
Арга хэмжээ-1. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хувилбаруудыг туршиж оновчтой хэлбэрийг сонгон нэвтрүүлэх Хувилбарыг туршин нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 20  
40
 
 
80
 
100 Улсын төсөв, олон улсын төсөл хөтөлбөр
24 Арга хэмжээ-2. Шаардлагатай дүүрэг, сумдад анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага байгуулах Шинээр байгуулагдсан анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын тоо - 3 6 9 Улсын төсөв, олон улсын төсөл хөтөлбөр
25 Арга хэмжээ-3. Аймаг, дүүргийн эмнэлгүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж төвлөрлийг сааруулах, орон нутагтаа оношлуулж, эмчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх Урологийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн тоо 15 17 19 21 Улсын төсөв, олон улсын төсөл хөтөлбөр
26 Хавдрын хими эмчилгээ нэвтрүүлсэн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн тоо - 6 13 21
27 Арга хэмжээ-4. Уламжлалт анагаах ухааны чиглэлийн эмнэл зүйн заавар боловсруулан үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр батлагдсан эмнэл зүйн зааврын тоо 0 8 16 20 Улсын төсөв, Олон улсын дэмжлэг
28 Арга хэмжээ-5. Монгол улсад оношлогдох эмчлэгдэх боломжгүй өвчний чиглэлээр технологи дамжуулах, нутагшуулах Монгол Улсад эмчлэх боломжгүй өвчин эмгэг буурсан хувь -
(26)
15.3
(22)
23.0
(20)
30.7
(18)
Улсын төсөв, Олон улсын дэмжлэг
29 Арга хэмжээ-6. Урт хугацааны тусламж, үйлчилгээний үлгэрчилсэн загвар боловсруулах Үлгэрчилсэн загвар боловсруулах үйл ажиллагааны явцын хувь 30
 
50 80 100 Улсын төсөв
30 Урт хугацааны тусламж үйлчилгээний загварыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн ЭМБ-ны тоо - 3 5 8 Улсын төсөв
31 Арга хэмжээ-7. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв байгуулах Барилга угсралтын ажлын хувь 0 0 10 30 Улсын төсөв, олон улсын төсөл хөтөлбөр
32 Арга хэмжээ-8. Зүрх судасны төв байгуулах Барилга угсралтын ажлын хувь 0 0 10 30
33 Арга хэмжээ-9. Сүрьеэгийн эмнэлэг байгуулах Барилгын угсралтын ажлын хувь 0 30 60 100
34 Арга хэмжээ-10. Геронтлогийн үндэсний төв байгуулах Барилгын угсралтын ажлын хувь 46 80 100 -
35 Зорилт-4. Яаралтай тусламжийн чанар, хүртээмж, чадавхийг үндэсний түвшинд сайжруулж, парк шинэчлэл хийнэ. Арга хэмжээ-1. Олон улсын жишигт нийцсэн Яаралтай тусламжийн төв байгуулах Төв байгуулах ажлын гүйцэтгэлийн хувь 0  
30
 
 
70
 
100 АХБ-ны төсөл
36 Арга хэмжээ-2. Эмнэлгийн яаралтай болон түргэн тусламжийн парк шинэчлэл хийх  
Парк шинэчлэл хийгдсэн хувь
33
(66)
60
(120)
85
(170)
100
(200)
Улсын төсөв, Олон улсын байгуулагын төсөл хөтөлбөр
37 Арга хэмжээ-3. Осол гэмтлийн хар цэгүүдэд эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нэгж байгуулах Тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа нэгжийн тоо 10 20 30 25 Улсын төсөв
38 Арга хэмжээ-4. Хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн зааврыг шинэчилж, сургалт зохион байгуулах Зохион байгуулсан сургалтын тоо -       Улсын төсөв, Олон улсын төсөл
 
39 Сургалтад хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтний эзлэх хувь - 50 70 100
40 Арга хэмжээ-5. Эмнэлгийн яаралтай болон түргэн тусламжийн чиглэлээр олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан бэлтгэх тогтолцоо бүрдүүлэх Яаралтай, түргэн тусламжийн үйлчилгээнд ажиллаж байгаа олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтны тоо - 20 80 140 Олон улсын төсөл,
хөтөлбөр
Үндсэн чиг үүрэг: 3. Эм зүйн тусламж, үйлчилгээ
41 Зорилт-5. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдал, хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийг 85 хувьд хүргэнэ. Арга хэмжээ-1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлуулж, хэрэгжүүлэх Хуулийн шинэчилсэн найруулга батлуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 20 80 100 - Улсын төсөв
42 Арга хэмжээ-2. Уламжлалт эмийн фармакопей боловсруулан хэрэгжүүлэх Батлагдсан фармакопейн тоо 0 20 40 50 Улсын төсөв
43 Арга хэмжээ-3. Нянгийн тэсвэржилтийн хяналтын дэлхийн сүлжээнд нэгдэж, нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг хянах тогтолцоог бүрдүүлэх Сүлжээнд нэгдэж, тэсвэржсэн нянгийн мэдээлэл гаргаж хэвшсэн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо - 9 21 46 Улсын төсөв
44 Арга хэмжээ-4. Эмийн хяналтын лабораторийн чадавхийг бэхжүүлэх, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах Олон улсын стандартад нийцсэн техник тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь -  
30
 
 
50
 
80 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
45 Арга хэмжээ-5. Үндэсний уламжлалт эмийн үйлдвэрүүдэд “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал” нэвтрүүлэх Уламжлалт эмийн үйлдвэрлэлд Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GMP) нэвтрүүлсэн үйлдвэрийн хувь 14.2 28.5 42.8 57.1 Улсын төсөв
46 Арга хэмжээ-6. Эмийн төвлөрсөн худалдан авалтын нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх Төвлөрсөн худалдан авалтаар авч байгаа эмийн төрөл 15 - 25 35 Улсын төсөв
47 Арга хэмжээ-7.
Монгол Улсын хүн амын өвчлөл, нас баралттай уялдуулан манай улсад бүртгэлжүүлэх шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн судалгаа хийх
Судалгааны ажлын явцын хэрэгжилтийн хувь -  
50
 
100 - Улсын төсөв
48 Арга хэмжээ-8. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт, тохируулга, баталгаажилтын лаборатори байгуулах Лаборатори байгуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь -  
50
 
100 - Улсын төсөв
49 Арга хэмжээ-9. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний мэргэшсэн явуулын баг орон нутагт ажиллуулах Орон нутагт явуулын багийн шалгалт, тохируулга хийсэн тоо - 1 2 3 Улсын төсөв, орон нутгийн төсөв
50 Арга хэмжээ-10. Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний бүртгэл, хяналтын цахим тогтолцоог үндэсний хэмжээнд бүрдүүлэх Цахим системд нэгдсэн эмийн чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагааны төрөл (эмийн бүртгэл, үйлдвэрлэл, нөөц, түгээлт, гаж нөлөө, эмийн үнэ, тусгай зөвшөөрөл, байгууллага, тандалт, чанарын хяналт) 3 6 8 10 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
4. Бусад чиг үүрэг
51 Зорилт-6. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийг нэвтрүүлж, улсын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын үр ашгийг сайжруулж гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг туслаж үйлчилгээний бүх төрөлд 100 хувь нэвтрүүлсэн байна. Арга хэмжээ-1. Даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор орлогын шинэ эх үүсвэрийг бий болгох хэрэгцээний үнэлгээ хийх  Хэрэгцээний үнэлгээ, санхүүжилтийн тооцооллын гүйцэтгэлийн хувь -  
50
 
 
100
 
- ЭМД-ын сан, Улсын төсөв
52 Арга хэмжээ-2. Төр шимтгэлийг нь хариуцах иргэдийн шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх (ажил олгогч, ажилтны хувь хэмжээнд хүргэх) Шимтгэлийн хувь хэмжээ хувиар 1 2 2 3 Улсын төсөв
53 Арга хэмжээ-3. Урт хугацааны даатгал нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, актуал тооцоо хийх. Эрх зүйн орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь -  
50
 
 
100
 
- Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
54 Арга хэмжээ-4 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн гүйцэтгэлийг үнэлэх тогтолцоо бий болгох Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн нэгдсэн үнэлгээний хувь 85 90 92 95 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
55 Арга хэмжээ-5. Салбарын шинэчлэлийн хүрээнд нэвтрүүлсэн гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн үр нөлөөний байдалд үнэлгээ хийх Иргэдийн халааснаас гарах зардлын бууралтын хувь 34,5 33,5 32,5 31 Улсын төсөв
    Нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний хамралтын хувь 63 70 75 80  
56 Зорилт-7. Эрүүл мэндийн салбарт цахим үйлчилгээг өргөжүүлэн үндэсний эрүүл мэндийн мэдээллийн сан бүрдүүлж, алсын зайн технологийг сумын эрүүл мэндийн төвд 100 хувь нэвтрүүлсэн байна. Арга хэмжээ-1. Эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлэл солилцооны платформ нэвтрүүлэх Цахим платформд нэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын эзлэх хувь - 50 80 100 Гадаадын зээл тусламж, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
57 Арга хэмжээ-2. Дүрс архивлан хадгалах (PACS) нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх Дүрс архивлан хадгалах (PACS) нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 7 10 21 48 Гадаадын зээл тусламж, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
58 Арга хэмжээ-3. Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад алсын зайн анагаах ухаан (Телемедицин) ашиглах боломжийг бүрдүүлэх Алсын зайн анагаах ухаан (Телемедицин)-ыг нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 5 15 25 35 Гадаадын зээл тусламж, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
59 Арга хэмжээ-4. Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах цахим систем нэвтрүүлэх. Цахим системийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 40  
100
 
 
-
 
- Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
60 Арга хэмжээ-5. Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдэд мобайл тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх Мобайл тусламж, үйлчилгээг нэвтрүүлсэн анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тоо 384 434 485 535 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
61 Зорилт-8. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн ур чадвар, нийгмийн хамгааллыг сайжруулж, сувилагч мэргэжилтэнг жил бүр 1000-с доошгүйг бэлтгэсэн байна. Арга хэмжээ-1. Салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээний судалгаа хийж, хүний нөөц бэлтгэх тэргүүлэх чиглэл тогтоох Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд төлөвлөгөөт журмаар бэлтгэгдэж байгааа эмнэлгийн мэргэжилтний эзлэх хувь - 40 60 70 Улсын төсөв
62 Арга хэмжээ-2. Салбарын хүний нөөцийн 2022-2025 оны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь - 30 50 80 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
63 Арга хэмжээ-3. Сувилагч бэлтгэх зорилтот үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь - 30 50 80 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
64 Арга хэмжээ-4. Эрүүл мэндийн салбарт олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтан ажиллах эрх зүйн орчин бүрдүүлж, хэрэгжүүлэх Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтны тоо -  
40
 
 
70
 
100 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
65 Арга хэмжээ-5. Салбарын хүний нөөцийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх Хүний нөөцийн нэгдсэн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь  
40
 
70
 
 
100
 
- Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
66 Арга хэмжээ-6. Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын сүлжээг Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд бий болгох Төгсөлтийн дараах сургалт явуулдаг БОЭТ-ийн тоо 3 5 - - Улсын төсөв
67 Арга хэмжээ-7. Анагаахын шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил, инновацын тэргүүлэх чиглэлээр эмнэлгийн мэргэжилтэнг гадаад улсад урт хугацааны сургалтад хамруулах Гадаад улсад урт хугацаагаар сургалтад хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоо - 6 12 20 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
68 Арга хэмжээ-8. Эмнэлгийн мэргэжилтний ажиллан суралцах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх Арга хэмжээний хүрээнд ажиллан суралцсан эмч, нэмэгдсэн хувь -
(115)
10
(126)
10
(137)
10
(148)
Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
69 Арга хэмжээ-9. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг хэрэгжүүлэх Хэрэгжилтийн хувь - 30 50 80 Улсын төсөв, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
70 Арга хэмжээ-10. Туслах сувилагчийг богино хугацаагаар (3-6 сар) бэлдэх Туслах сувилагчийн тоо - 350 700 1050 Улсын төсөв
71 Зорилт-9. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага зохион байгуулалт, ил тод байдал, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулж багц хуулиудад холбогдох өөрчлөлт, шинэчлэлтийг тусгасан байна. Арга хэмжээ-1. Эрүүл мэндийн багц хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, батлуулах Эрүүл мэндийн багц хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, батлуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 10 40 70 100 Улсын төсөв
72 Арга хэмжээ-2. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжид үйлчилгээний хөндлөнгийн үнэлгээний тогтолцоо бүрдүүлэх, ил тод нээлттэй болгох Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн нэмэгдсэн хувь - 10 10 10 Улсын төсөв, ЭМДС, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
73 Арга хэмжээ-3. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тэргүүлэх чиглэл боловсруулан хэрэгжүүлэх Тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хувийн хэвшил, ТББ-аар гүйцтэцгүүлж байгаа ажил үйлчилгээний нэр төрл - 30 70 100 Улсын төсөв, ЭМДС, Олон улсын төсөл, хөтөлбөр
74 Арга хэмжээ-4. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хөндлөнгийн үнэлгээний тогтолцоо бүрдүүлэх Хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэж байгаа тусламж үйлчилгээний төрөл -  
2
 
 
2
 
5-аас доошгүй Улсын төсөв
 
 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл