Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Сайдын тушаал архив

Нэр Дугаар Батласан Файл
Тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох тухай 411 2014-11-28 Үзэх
Хөтөлбөр батлах тухай 412 2014-12-02 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 414 2014-12-03 Үзэх
Аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 415 2014-12-03 Үзэх
Автомашин хуваарилах тухай 416 2014-12-03 Үзэх
"Зайлсхийж болох сохрол, хараа сулралаас сэргийлэх, хянах стратеги, төлөвлөгөө" батлах тухай 419 2014-12-03 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 420 2014-12-03 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 424 2014-12-05 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 425 2014-12-05 Үзэх
"Химийн бодисын хүний эрүүл мэндийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах стратеги" батлах тухай 426 2014-12-05 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 427 2014-12-05 Үзэх
Заавар батлах тухай 428 2014-12-05 Үзэх
Осол гэмтлийн тандалт, мэдээллийн алба байгуулах тухай 430 2014-12-05 Үзэх
Хорт хавдрын бүртгэл-тандалтын журам батлах тухай 431 2014-12-05 Үзэх
"Хүүхдийн эмнэлэг" шинээр байгуулахад шаардлагатай бэлтгэл хангах, зохицуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 1 2014-12-10 Үзэх
Шагнах тухай 2 2014-12-17 Үзэх
Шалгуур, дүгнэх аргачлал батлах тухай 17 2014-12-26 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, төлбөрийн хэмжээ, зардлын жишгийг шинэчлэн батлах тухай 145 2013-04-24 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 131 2013-04-19 Үзэх
Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 137 2013-04-22 Үзэх
Журам батлах тухай 140 2013-04-22 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 142 2013-04-23 Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажиллах удирдамж батлах тухай 143 2013-04-24 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 146 2013-04-24 Үзэх
Салбарын нэгдсэн сүлжээний хаяглалтын бүс батлах тухай 147 2013-04-25 Үзэх
Мэс заслын яаралтай тусламж, үйлчилгээг өөрчлөн зохион байгуулах тухай 151 2013-04-26 Үзэх
Хяналт, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 154 2013-04-29 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 157 2013-05-02 Үзэх
Гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтнийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, мэдээлэх журам батлах тухай 159 2013-05-03 Үзэх
Жагсаалт, чиглэл батлах тухай 161 2013-05-03 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 163 2013-05-03 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 169 2013-05-08 Үзэх
Эмнэлзүйн удирпамж, хөтөч боловсруулах журам батлах тухай 174 2013-05-10 Үзэх
Эрүүл мэндийн технологийн үндсэн бодлого батлах тухай 176 2013-05-13 Үзэх
Мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд хяналтын хуудас нэвтрүүлэх тухай 177 2013-05-13 Үзэх
Журам батлах тухай 178 2013-05-13 Үзэх
Төлбөрийн жишиг хэмжээг тогтоох тухай 183 2013-05-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн ажилтныг өндөр хөгжилтэй оронд мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах 2016 хүртэлх тэргүүлэх чиглэл батлах тухай 185 2013-05-21 Үзэх
Судалгааны удирдах зөвлөл байгуулах тухай 188 2013-05-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2013-05-21 Үзэх
Журам батлах тухай 193 2013-05-21 Үзэх
Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг шалгаруулах болзолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 197 2013-05-21 Үзэх
Шуурхай удирдлагын баг байгуулах тухай 199 2013-05-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 205 2013-05-23 Үзэх
Журам батлах тухай 207 2013-06-04 Үзэх
Тусгай зөвшөөрлийн шинжээчид эрх олгох тухай 211 2013-06-10 Үзэх
Журам батлах тухай 212 2013-06-10 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 214 2013-06-10 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 215 2013-06-10 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 216 2013-06-10 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 221 2013-06-25 Үзэх
Эмч нарын комисс томилох тухай 222 2013-06-25 Үзэх
Геронтологийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц, орон тоо батлах тухай 226 2013-06-25 Үзэх
"Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай 228 2013-06-25 Үзэх
Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг хүлээн авах тухай 233 2013-07-03 Үзэх
"Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги (2013-2018 он)" батлах тухай 239 2013-07-08 Үзэх
Бөөр хамгаалах үндэсний стратеги батлах тухай 243 2013-07-09 Үзэх
Сум/тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай 246 2013-07-09 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 247 2013-07-09 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц батлах тухай 248 2013-07-09 Үзэх
Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 266 2013-07-30 Үзэх
Гадаадын харьяат ерөнхий мэргэжилтэнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоход баримтлах ерөнхий чиглэл батлах тухай 267 2013-07-31 Үзэх
"Сүрьеэгийн тархалтын судалгаа"-ны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 269 2013-07-31 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 272 2013-07-31 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх мэргэжлийн салбар зөвлөлийн санхүүжилтийн журам" батлах тухай 273 2013-07-31 Үзэх
"Нийгмийн халамжид хамрагдагсдад эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам" батлах тухай 277 2013-08-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 279 2013-08-06 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 289 2013-08-16 Үзэх
Шинэчлэн боловсруулах стандарт, удирдамжийн чиглэл батлах тухай 290 2013-08-16 Үзэх
"Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх өвчний жагсаалт, журам" батлах тухай 313 2013-08-29 Үзэх
Хяналт, үнэлгээ хийх тухай 318 2013-09-04 Үзэх
"Телемедициний үндэсний сүлжээний ажиллах журам" батлах тухай 330 2013-09-11 Үзэх
"Сэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн найман үйлчилгээний удирдамж" батлах тухай 344 2013-09-19 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 348 2013-09-23 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 357 2013-09-27 Үзэх
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай 362 2013-10-01 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 364 2013-10-03 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн загвар, зураглалыг шинэчлэн батлах тухай 168 2012-05-14 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 181 2012-05-17 Үзэх
Их эмч, эм зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэлчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 182 2012-05-18 Үзэх
Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загварыг шинэчлэн батлах тухай 183 2012-05-18 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 373 2013-10-09 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 376 2013-10-10 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 378 2013-10-11 Үзэх
Сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги (2013-2018) батлах тухай 386 2013-10-16 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 388 2013-10-18 Үзэх
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 390 2013-10-18 Үзэх
Зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгийн үеийн сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 397 2013-10-28 Үзэх
Хавдар судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 400 2013-10-31 Үзэх
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 401 2013-10-31 Үзэх
Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 404 2013-11-01 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 406 2013-11-05 Үзэх
Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 407 2013-11-05 Үзэх
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 408 2013-11-05 Үзэх
Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 409 2013-11-06 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 410 2013-11-06 Үзэх
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 411 2013-11-06 Үзэх
Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 413 2013-11-07 Үзэх
Хүүхдийн төв сувиллын дүрэм, бүтцийг батлах тухай 414 2013-11-07 Үзэх
Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах тухай 415 2013-11-07 Үзэх
Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах журам батлах тухай 418 2013-11-08 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 420 2013-11-08 Үзэх
Эрүүл мэндийн нэгдсэн лавлагаа лабораторийн бүтэц, дүрмийг батлах тухай 424 2013-11-12 Үзэх
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 433 2013-11-14 Үзэх
Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 434 2013-11-15 Үзэх
Чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн загвар шинэчлэн батлах тухай 437 2013-11-21 Үзэх
Загвар тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийг ажиллуулах тухай 438 2013-11-21 Үзэх
Салбар хоорондын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх тухай 439 2013-11-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 440 2013-11-21 Үзэх
Эрүүл мэндийн салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал батлах тухай 441 2013-11-21 Үзэх
"Эрүүүл мэндийн байгууллага, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам" шинэчлэн батлах тухай 448 2013-11-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1-р хэсэг/ 450 2013-11-27 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 6 2014-12-18 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх, арга хэмжээ авах тухай 14 2014-12-25 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 15 2014-12-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах заавар батлах тухай 158 2011-05-03 Үзэх
Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журмыг шинэчлэн батлах тухай 377 2010-10-28 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг бүртгэх мэдээллэх журмыг батлах тухай 186 2014-06-02 Үзэх
Заавар батлах тухай 187 2014-06-02 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 184 2014-05-30 Үзэх
Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх стратеги батлах тухай 183 2014-05-30 Үзэх
Өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн вирусийн халдварын үед авах арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах тухай 362 2010-10-15 Үзэх
Биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн магадлан итгэмжлэлийн тухай 363 2010-10-15 Үзэх
Томуугийн цартахлын А(H1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай 375 2010-10-26 Үзэх
Хөдөө орон нутагт эмнэлгийн мэргэжилтэн томилолтоор ажиллуулж, ажлын байрны сургалт зохион байгуулах тухай 381 2010-10-29 Үзэх
"Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам", "Цогцост шинжилгээ хийх журам" батлах тухай 385 2010-10-29 Үзэх
"Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 153 2011-04-26 Үзэх
Журам хүчингүй болсонд тооцох тухай 159 2011-05-03 Үзэх
Дэд зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, төлөвлөгөө батлах тухай 451 2013-11-27 Үзэх
Хяналтын хуудас, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 458 2013-12-06 Үзэх
Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай 459 2013-12-09 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 461 2013-12-09 Үзэх
Химийн бодисын хордлогыг тандах мэдээлэх журам 467 2013-12-10 Үзэх
Бага насны хүүхдийг А. Д аминдэмээр хангах зааврыг шинэчлэх тухай 470 2013-12-12 Үзэх
"Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамж", "Сувилгааны газарт үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамж" батлах тухай 472 2013-12-13 Үзэх
Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламжийн чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 474 2013-12-13 Үзэх
Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багцад заасны дагуу багийн эмчийн тусламжийн цүнхэнд байршуулах эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын жагсаалт батлах тухай" 477 2013-12-17 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 481 2013-12-20 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 482 2013-12-20 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 483 2013-12-20 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, түдгэлзүүлэх тухай 484 2013-12-20 Үзэх
Бэлгийн цөөнх хүн амын дунд ХДХВ/БЗДХ-ын судалгаа явуулахад баримтлах ёсзүйн удирдамж, Сүрьеэгийн чиглэлээр хийгдэх судалгаанд хүнийг хамруулахад баримтлах ёсзүйн удирдамж батлах тухай 485 2013-12-20 Үзэх
Журам батлах тухай 491 2013-12-27 Үзэх
Журам батлах тухай 492 2013-12-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 493 2013-12-30 Үзэх
Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /gmp/-ын шаардлагыг хангасан батламж олгох тухай 495 2013-12-30 Үзэх
"Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл" стратеги батлах тухай 496 2013-12-30 Үзэх
"Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөр" батлах тухай 497 2013-12-30 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 501 2013-12-30 Үзэх
Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай 2 2014-01-02 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 6 2014-01-08 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 7 2014-01-08 Үзэх
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай 13 2014-01-13 Үзэх
Журам, маягт батлах тухай 16 2014-01-16 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 20 2014-01-21 Үзэх
Ёс зүйн удирдамж батлах тухай 29 2014-01-29 Үзэх
Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам батлах тухай 41 2014-02-12 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 44 2014-02-14 Үзэх
Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай 49 2014-02-17 Үзэх
Эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 51 2014-02-17 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай 55 2014-02-24 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 62 2014-02-28 Үзэх
Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах журам батлах тухай 388 2009-11-17 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг ангилах ялгах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах түр журам батлах тухай 305 2011-09-28 Үзэх
"Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний заавар" батлах тухай 74 2014-03-06 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 75 2014-03-11 Үзэх
Осол гэмтлийн онцгой бүс тогтоох тухай 77 2014-03-12 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 78 2014-03-13 Үзэх
"Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд" стратеги батлах тухай 84 2014-03-17 Үзэх
Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 88 2014-03-19 Үзэх
"Донорт эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах журам" батлах тухай 91 2014-03-21 Үзэх
Анагаах ухааны ёсзүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 104 2014-03-31 Үзэх
Монгол хүүхдийн хоол тэжээлийн бодисуудын зөвлөмж хэмжээг батлах тухай 113 2014-04-08 Үзэх
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 215 2014-06-24 Үзэх
"Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороо" ажиллах журам батлах тухай 336 2014-10-17 Үзэх
"Өвдөг, түнхний үенд хиймэл үе суулгах мэс заслын эмчилгээний заавар" батлах тухай 218 2014-06-25 Үзэх
Дархлаажуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 396 2009-11-23 Үзэх
Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж батлах тухай 397 2009-11-20 Үзэх
Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын даатгалын сангаас олгох хэмжээг тогтоох тухай 407 2009-11-27 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 203 2014-06-16 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 207 2014-06-19 Үзэх
Нийслэлийн хүн амд мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчлэх хүрээг шинэчлэн батлах тухай 209 2014-06-19 Үзэх
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 213 2014-06-23 Үзэх
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 222 2014-06-26 Үзэх
Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний журам, жагсаалт батлах тухай 223 2014-07-04 Үзэх
Дэд зөвлөлийг бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 227 2014-07-07 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 237 2014-07-18 Үзэх
Заавар батлах тухай 319 2014-09-26 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 324 2014-09-30 Үзэх
Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай 333 2014-10-10 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 334 2014-10-10 Үзэх
Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 335 2014-10-10 Үзэх
Жирэмсэн болон төрсний дараах үед үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний журам батлах тухай 338 2014-10-20 Үзэх
Журам, жагсаалт батлах тухай 340 2014-10-20 Үзэх
"Олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийг нэвтрүүлэх журам" батлах тухай 321 2009-10-02 Үзэх
Томуугийн тандалтыг эрчимжүүлэх тухай 323 2009-10-06 Үзэх
Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 6 дахь жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 342 2009-10-22 Үзэх
Эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам батлах тухай 357 2009-11-01 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 376 2009-11-15 Үзэх
Байнгын комисс байгуулах тухай 377 2009-11-13 Үзэх
Алсын дуудлага, явуулын эмнэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 263 2014-08-11 Үзэх
Заавар батлах тухай 278 2014-08-20 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 283 2014-08-25 Үзэх
Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй орны жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 286 2014-08-26 Үзэх
Эрүүл мэндийн технологийг 2014-2019 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 289 2014-08-28 Үзэх
Чингис бондоор санхүүжигдэх боломжтой эрүүл мэндийн салбарын экспортыг дэмжих, импортыг орлох эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах төслүүдийг жагсаалт батлах тухай 291 2014-09-02 Үзэх
Заавар батлах тухай 342 2014-10-20 Үзэх
Гэрч, хохирогчид эрүүл мэндийн туслалцаа үзүүлэх журам батлах тухай 356 2014-10-24 Үзэх
Эмнэлгийн тоног, төхөөрөмжийн чанарын хяналт, сургалт, бүртгэл мэдээллийн алба байгуулах тухай 357 2014-10-27 Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын тогтолцоог өргөжүүлэх тухай 358 2014-10-27 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 363 2014-10-28 Үзэх
Эмийн аюулгүй байдлын хяналт, үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлэх стратеги батлах тухай 365 2014-10-29 Үзэх
"Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 378 2014-11-05 Үзэх
Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай 380 2014-11-05 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 382 2014-11-07 Үзэх
Жагсаалтыг батлах тухай 384 2014-11-07 Үзэх
Төв байгуулах, журам, зааварчилгаа, жагсаалт батлах тухай 389 2014-11-11 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай 390 2014-11-11 Үзэх
Эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 394 2014-11-11 Үзэх
"Эрүүл мэндийн ажилтанг гадаад оронд мэргэжлийн сургалтанд хамруулах журам" батлах тухай 119 2014-04-11 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 123 2014-04-14 Үзэх
Фармакопей боловсруулах, батлах, дугаар өгөх, фармакопейн хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай 132 2014-04-24 Үзэх
Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 135 2014-04-28 Үзэх
Эх, нярайн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын журам батлах тухай 139 2014-04-29 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 142 2014-04-30 Үзэх
Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 143 2014-04-30 Үзэх
Үр хөндөлтийг зохицуулах журам батлах тухай 148 2014-05-05 Үзэх
Дэд хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 154 2014-05-09 Үзэх
Шалгалтын журам батлах тухай 157 2014-05-14 Үзэх
Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай 163 2014-05-16 Үзэх
Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай 164 2014-05-16 Үзэх
"Эмчилгээний зориулалтаар шинэ гарч байгаа болон нанотехнологийн бүтээгдэхүүний судалгаа явуулах, практикт нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам" батлах тухай 165 2014-05-16 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хоёр жилийн зөвшөөрөлтэй хүний их эмчийн ажиллан суралцах журмыг батлах тухай 166 2014-05-16 Үзэх
Заавар батлах тухай 171 2014-05-16 Үзэх
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн ажлын алба ажиллах журам батлах тухай 173 2014-05-27 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 174 2014-05-27 Үзэх
Заавар батлах тухай 177 2014-05-27 Үзэх
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тухай 180 2014-05-30 Үзэх
Нярайн тандалт шинжилгээний хөтөлбөр (2014-2020) батлах тухай 182 2014-05-30 Үзэх
Эрүүл мэндийн өгөгдлийн тайлбар толь бичиг хувилбар 1.0 батлах тухай 295 2014-09-05 Үзэх
Чиглэл батлах тухай 298 2014-09-08 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 303 2014-09-08 Үзэх
Тушаалын бүлэг, заалт хүчингүй болгох тухай 311 2014-09-11 Үзэх
Заавар батлах тухай 399 2014-11-11 Үзэх
Дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 404 2014-11-12 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд ашиглах орыг төлөвлөх, хуваарилах аргачлал батлах тухай 405 2014-11-12 Үзэх
Аргачлал батлах тухай 413 2014-12-02 Үзэх
"Шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийх журам" батлах тухай 421 2014-12-05 Үзэх
"Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам" батлах тухай 422 2014-12-05 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 145 2011-04-22 Үзэх
Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэх бодисын улсын бүртгэлд бүртгэх журам батлах тухай 3 2013-01-02 Үзэх
Журмын заалтад хүчингүй болгох тухай 10 2013-01-15 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журамд өөрчлөлт оруулах тухай 14 2013-01-17 Үзэх
Эмнэлэг, рашаан сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 24 2013-01-18 Үзэх
Эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 27 2013-01-18 Үзэх
Батламжийн загвар шинэчлэн батлах тухай 28 2013-01-18 Үзэх
Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга батлах тухай 36 2013-02-04 Үзэх
Амбулаториор үнэ төлбөргүй олгогдох гемифилийн эсрэг факторын хангамж, түгээлтийг зохицуулах журам батлах тухай 37 2013-02-06 Үзэх
Сүрьеэгийн тархалтын судалгаа зохион байгуулах тухай 43 2013-02-14 Үзэх
Зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 49 2013-02-15 Үзэх
Техникийн ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2013-02-27 Үзэх
Жендерийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 64 2013-03-06 Үзэх
Журам, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 68 2013-03-07 Үзэх
Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 71 2013-03-07 Үзэх
Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих өдрийг зохион байгуулах тухай 74 2013-03-11 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 76 2013-03-12 Үзэх
Мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах тухай 97 2013-03-29 Үзэх
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 99 2013-03-29 Үзэх
Заавар, журам батлах тухай 100 2013-03-29 Үзэх
Хүн амын хоногийн хэрэгцээт хүнс, үндсэн шимт бодис, эрдэс, аминдэмийн зохистой хэрэглээг тогтоох тухай 108 2013-04-02 Үзэх
Журам батлах тухай 115 2013-04-08 Үзэх
Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай 123 2013-04-12 Үзэх
Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2-р хэсэг/ 450 2013-11-27 Үзэх
"Настны сувилахуйн удирдамж"-ийг батлах тухай 1 2012-01-03 Үзэх
Журмыг шинэчлэн батлах тухай 5 2012-01-05 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг хүлээн авах тухай 8 2012-01-10 Үзэх
Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журам батлах тухай 16 2012-01-11 Үзэх
"Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн төв" байгуулах тухай 18 2012-01-12 Үзэх
"Өрхийн эмийн сан" хөтөлбөр батлах тухай 23 2012-01-17 Үзэх
Чанарын албаны дүрэм батлах тухай 25 2012-01-17 Үзэх
Өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой зарим арга хэмжээний тухай 26 2012-01-17 Үзэх
Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай 41 2012-02-02 Үзэх
"Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратеги" батлах тухай 272 2009-08-24 Үзэх
Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээ авах тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх тухай 152 2010-04-26 Үзэх
Бүрэлдэхүүн батлах тухай 278 2009-08-27 Үзэх
Талбарын тархвар судлаач бэлтгэх сургалтын зөвлөх багийг томилох тухай 280 2009-08-27 Үзэх
Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөнийг дэмжих Үндэсний стратеги батлах тухай 283 2009-09-02 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулах тухай 293 2009-09-09 Үзэх
Хамтарсан тушаал хүчингүйд тооцох тухай 299 2009-09-16 Үзэх
"Дүлийрэлт, сонсгол бууралтаас сэргийлэх, хянах Үндэсний стратеги" батлах тухай 303 2009-09-17 Үзэх
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний шатлал, шатлал хооронд үйлчлүүлэгч шилжүүлэх тогтолцооны загвар батлах тухай 307 2009-09-18 Үзэх
Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай 308 2009-09-22 Үзэх
Томуугийн цартахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний удирдамж батлах тухай 141 2010-04-20 Үзэх
Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах зардлын хэмжээг тогтоох тухай 143 2010-04-20 Үзэх
"Цэвэршилтийн үеийн оношлогоо, эмчилгээний удирдамж" батлах тухай 144 2010-04-21 Үзэх
Зөвлөмж батлах тухай 289 2007-11-28 Үзэх
Оношлогооны төв байгуулах тухай 298 2007-12-03 Үзэх
Лавлах шинжилгээ, чанарын баталгаажуулалтын лаборатори байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх тухай 299 2007-12-03 Үзэх
Ахмад настны асуудлаар авах зарим арга хэмжээний тухай 311 2007-12-14 Үзэх
Улаанбурханы өвчлөлийг таслан зогсоох стратеги батлах тухай 57 2012-02-16 Үзэх
Удирдамж, журам батлах тухай 63 2012-02-27 Үзэх
Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай 65 2012-02-28 Үзэх
Шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчинтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 73 2012-02-28 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 76 2012-03-12 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 89 2012-03-23 Үзэх
Тушаалд нэмэлт оруулах тухай 95 2012-03-29 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам" батлах тухай 98 2012-03-29 Үзэх
Эрүүл мэндийн зарим мэргэжлээр төгсөгчид тавигдах шаардлага батлах тухай 102 2012-04-02 Үзэх
Дүрэм, чиг үүрэг батлах тухай 105 2012-04-09 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 111 2012-04-11 Үзэх
Буянт-Ухаа спорт ордонд удирдах зөвлөл байгуулах тухай 125 2012-04-18 Үзэх
Төлбөрийг нь төр хариуцах эмийг олгох журмын тухай 129 2012-04-20 Үзэх
Түлэгдлийн эмгэгийг эмчлэх эмнэлгийн нүүлгэн шилжүүлэх, тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай 136 2012-04-25 Үзэх
"Ногоон жор" аргачлал батлах тухай 137 2012-04-26 Үзэх
Мэргэжлийн баг байгуулах тухай 143 2012-04-27 Үзэх
Журам батлах тухай 144 2012-04-30 Үзэх
Зоонозын халдварт өвчний үед хүн, мал эмнэлгийн байгууллагууд хамтран ажиллах журам батлах тухай 147 2012-05-01 Үзэх
Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай 149 2012-05-01 Үзэх
"Эрүүл мэндийн яамнаас шагнал олгоход мөрдөх журам"-д нэмэлт оруулах тухай 161 2012-05-09 Үзэх
"Эмнэлгийн мэргэжилтний сэлгэн ажиллуулах журам" батлах тухай 162 2012-05-09 Үзэх
Хүүхдийн эмчилгээнд хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч ашиглах технологийн сайжруулах тухай 163 2012-05-09 Үзэх
Зөвлөх баг томилон ажиллуулах тухай 167 2012-05-12 Үзэх
Их наадмын зааварт өөрчлөлт оруулах тухай 184 2012-05-18 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 191 2012-06-04 Үзэх
Аргачлал батлах тухай 192 2012-06-04 Үзэх
Аргачлал батлах тухай /Эрүүл мэндийн байгууллагуудад халдваргүйжүүлэх бодисын жилийн хэрэгцээг тооцох/ 193 2012-06-04 Үзэх
"Биеийн тамир, спортын тэргүүний ажилтан" тэмдгийн загварыг шинэчлэн батлах тухай 198 2012-06-08 Үзэх
Удирдамж батлах тухай 216 2012-06-27 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 217 2012-06-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 223 2012-06-29 Үзэх
Журам батлах тухай 242 2012-07-05 Үзэх
Эхийн эндэгдэл, ноцтой хүндрэлийг бүртгэх тухай 244 2012-07-06 Үзэх
Журам батлах тухай 247 2012-07-06 Үзэх
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн улсын албаны ажиллах журам, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай 248 2012-07-09 Үзэх
Аймгийн Нийгмийн эрүүл мэндийн төв байгуулах тухай 250 2012-07-09 Үзэх
Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хяналтын хуудас батлах тухай 256 2012-07-09 Үзэх
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай 261 2012-07-16 Үзэх