Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Яамны үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго


Засгийн газрын 2016 оны 81 дүгээр

тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

1.1.Оршил

Эрүүл мэндийн яам (цаашид “яам” гэх)-ны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр (цаашид “хөтөлбөр” гэх) нь Эрүүл мэндийн сайд (цаашид “сайд” гэх)-ын болон Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн эрүүл мэндийн бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, эрүүл мэндийн технологи, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, хэрэглэгчийг эрүүл мэндийн статистик мэдээ мэдээллээр хангах асуудлыг хамарсан үйл ажиллагааны болон бүтцийн загварыг тодорхойлоход оршино.

1.2.Үндэслэл

Хөтөлбөрийг Засгийн газрын тухай хууль, Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Улсын Их Хурлын 1996 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 38 дугаар тогтоолоор зөвшөөрсөн “Монгол Улсын төрөөс Засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцийн ерөнхий тогтолцооны өөрчлөлт, шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого”, “Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийн яамны зохион байгуулалтын бүтцийг тус тус үндэслэн боловсруулав.

1.3.Хууль тогтоомжийн орчин

Хөтөлбөрийг дор дурдсан хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ:

-Монгол Улсын Үндсэн хууль;

-Засгийн газрын тухай хууль;

-Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль;

-Хууль тогтоомжийн тухай хууль;

-Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль;

-Захиргааны ерөнхий хууль;

-Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль;

-Төсвийн тухай хууль;

-Эрүүл мэндийн багц хууль;

-Холбогдох хууль тогтоомж.

1.4.Арга зүй

Хөтөлбөрийг боловсруулахад өөрчлөлтийн удирдлага, байгууллагын өөрчлөлтийн онол, арга зүй, олон улсын туршлага, өмнөх хөтөлбөрүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлсэн туршлага, сургамжид үндэслэсэн болно. Мөн салбарын тулгамдаж байгаа асуудал, тэргүүлэх чиглэл, зорилтуудыг харгалзан үзэв.

1.5.Яамны үүрэг, хариуцлагын ерөнхий хуваарь

Яам нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны эрүүл мэндийн талаарх бодлого, зорилт, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг, хариуцлага хүлээж, сайд, Засгийн газрын танхимд дээр дурдсан хүрээнд бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ. Яам нь салбарын бодлого, төлөвлөлт болон бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүн, төсвийн зарцуулалтын харилцан уялдаа холбоог хангах асуудалд өргөн цар хүрээтэй хандаж, эрүүл мэндийн салбарыг зөв зохистой бодлого, зохицуулалтаар удирдана.

1.6.Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын үндсэн хэрэглэгч

Яамны стратегийн удирдлага, зохицуулалтын хэрэгцээний эх үүсвэр, нэн ялангуяа үндсэн үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчийг оновчтой, бүрэн тодорхойлох нь яамны үйл ажиллагааны стратегийг тогтооход чухал ач холбогдолтойг харгалзан энэ хэрэгцээний эх үүсвэрт дор дурдсан үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчийг хамруулав:

Эрүүл мэндийн яамны стратегийн удирдлага, зохицуулалтын хэрэгцээний эх үүсвэр

Яамны үндсэн үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгч нь сайд, Засгийн газрын танхим байна. Яамны бодлого, удирдлага, зохицуулалт нь дээр дурьдсан хэрэгцээний эх үүсвэр, үндсэн үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад чиглэнэ.

Яамны стратегийн удирдлага, зохицуулалтын үйлчилгээний хүрээ, төрөл, хэлбэрийг хэрэгцээний эх үүсвэр тус бүрээр тогтоон тус яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги болон төрийн албан хаагчдын ажлын байр (албан тушаал)-ны тодорхойлолтод нарийвчлан тусгаж хэрэгжүүлнэ.

Хоёр.Яамны үйл ажиллагааны стратеги

2.1.Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

Яамны үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрүүл мэндийн салбарын бодлогын зорилтууд, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэж, сайдын үйл ажиллагаанд цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэгийг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлэхэд оршино.

2.2.Тэргүүлэх чиглэл

Яам нь үйл ажиллагааны дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй байна:

2.2.1.Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилт, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын хэрэгжилтийг хангах;

2.2.2.эрүүл мэндийн салбарын удирдлагын чадавхийг нэмэгдүүлж, эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох;

2.2.3.эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг нийт хүн амд хүргэх, нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг чанаржуулах, урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчлэх чадавхийг бэхжүүлэх;

2.2.4.яамны үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, сайд, Засгийн газрын танхимд үзүүлэх зөвлөгөө, үйлчилгээ, дэмжлэгийг мэргэшлийн өндөр түвшинд хүргэх.

2.3.Эрхэм зорилго

Яамны үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь аюулгүй, чанартай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг иргэн бүрт хүргэх замаар амьдралын чанарыг сайжруулж, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана.

2.4.Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Яам нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд үйл ажиллагааны дор дурдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

2.4.1.салбарын бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулж, эрүүл мэндтэй холбоотой хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тодорхойлж төлөвлөлт хийх, биелэлтийг хангуулах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийг боловсруулж тайлагнах;

2.4.2.төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангаж эрүүл мэндийн байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, гадаад хамтын ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2.4.3.эрүүл мэндийг дэмжих орчин бий болгоход чиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, салбар болон салбар хоорондын шуурхай удирдлагын үйл ажиллагааг уялдуулах;

2.4.4.хүн амд хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

2.4.5.эм, үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн салбар дахь үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.4.6.эрүүл мэндийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, санхүүгийн дотоод аудит хийх, хэрэглэгчийг судалгаа, мэдээллээр хангах, эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах.

2.5.Үйл ажиллагааны гол зорилт

Яам нь үйл ажиллагааны стратегийн зорилтуудтай уялдсан дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

2.5.1.Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

2.5.1.1.эрүүл мэндийн салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, хэрэгцээний төлөвлөлт хийж, бодлогын баримт бичгийн хувилбар, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангах;

2.5.1.2.эрүүл мэндийн салбарын эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, цалингийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн нэгдсэн тайлан, салбарын төсвийн хуваарилалт, зарлагын хяналтыг хэрэгжүүлэх;

2.5.1.3.эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээний дүн шинжилгээнд үндэслэн хөрөнгө оруулалт, концессын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах болон тэдгээрийн зардлын үр ашиг, техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, худалдан авах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах.

Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.2.1.яамны үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжилтийг зохион байгуулах, эрүүл мэндийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.2.2.эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг зохицуулах, яам, түүний харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах;

2.5.2.3.эрүүл мэндийн чиглэлээр хууль тогтоомжуудын уялдаа холбоог сайжруулж давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах;

2.5.2.4.гадаад хамтын ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын бодлого, чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, зээл, тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, хөгжлийн албан ёсны тусламжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахад бүх талын туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх.

2.5.3.Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.3.1.хүн амын өвөрмөц бүлгүүдийн эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх болон халдварт, халдварт бус өвчлөл, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх, тэмцэх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын 2.5.3.2.эрүүл мэндийг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаанд нутгийн засаг захиргааны байгууллага, олон нийтийн оролцоо, олон улсын болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх;

2.5.3.3.шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад шуурхай удирдлагын төв нэгжийн үйл ажиллагааг зохицуулах;

2.5.3.4.нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой нөхцөлийн тайван цагийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохицуулах, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой нөхцөл үүссэн үед Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хөрш орнуудтай харилцах, эрсдэлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, харилцаа холбоо, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах.

2.5.4.Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

2.5.4.1.эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах болон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

2.5.4.2.уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх бодлогын болон түргэн тусламж, яаралтай тусламжийн үйлчилгээ, сэргээн засах, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;

2.5.4.3.эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг хангах, эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг зохицуулах;

2.5.4.4.эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний алдаа болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн алдаанаас сэргийлэх, бууруулах үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах.

2.5.5.Үйл ажиллагааны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.5.1.эрүүл мэндийн чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, практикт нэвтрүүлэх, үр дүн, үр ашгийг тооцох үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах;

2.5.5.2.эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал ба тусламж, үйлчилгээний онцлогт тохирсон эрүүл мэндийн технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн заавар, хөтөч, хяналтын хуудас боловсруулах, шинэчлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, арга зүйн нэгдсэн удирдамжаар хангах;

2.5.5.3.эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн чанарын хяналт шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах;

2.5.5.4.эм зүйн салбарт сайн засаглалыг бэхжүүлэх, чанарын баталгаатай, аюулгүй эмээр хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагыг тасралтгүй хангах, дотоодын эмийн үйлдвэрт эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг бүрэн нэвтрүүлж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

2.5.6.Үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5.6.1.эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах;

2.5.6.2.эрүүл мэндийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нь үнэлэх;

2.5.6.3.эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, программ, техник хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

2.5.6.4.хуульд заасны дагуу дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах.

2.6.Үйл ажиллагааны зорилт

Яамны үйл ажиллагааны гол зорилт тус бүрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилтыг тодорхойлж, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, албан хаагчдын ажлын байр (албан тушаал)-ны тодорхойлолтод тусгаж хэрэгжүүлнэ.

2.7.Үйл ажиллагааны стратегийн загвар

Яамны үйл ажиллагааны стратегийн загварыг дор дурдсанаар тодорхойлж байна:

Гурав.Яамны бүтцийн ерөнхий тогтолцоо, зохион байгуулалтын нэгжийн үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

3.1.Бүтцийн ерөнхий тогтолцоо боловсруулахад баримтлах зарчим

Яамны үйл ажиллагааны бүтцийн ерөнхий тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтцийг боловсруулахад дараах зарчмыг баримтлав:

3.1.1.яамны стратегийн зорилтыг бүтцэд тусгасан байх (тухайн яамны үйл ажиллагааны бүтцийн тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтэц нь түүний үйл ажиллагааны стратегийн зорилттой уялдсан байх);

3.1.2.эрх мэдлийн ялгаа, зааг нь тодорхой байх (бүтцийн нэгжүүд, тэдгээрийн удирдах албан тушаалын түвшин, нэр нь аль нэгж ямар асуудал эрхэлдэг, аль албан тушаал ямар эрх мэдэлтэй болохыг тодорхой мэдэж болохуйц байх, тэдгээрийн ажлын уялдаа, ажиллах чадвар нь итгэл хүлээхүйц байхын зэрэгцээ сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын зорилт, чиг үүрэгтэй давхардахгүй байх);

3.1.3.үзэгдэхүйц үйлчилгээний болон стратегийн удирдлагын баримжаатай байх (байгууллагын нэр, бүтцээс тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа тодорхой илэрхийлэгдэж байх, тухайлбал яамны бүтэц, бүтцийн нэгжийн нэр нь түүний үйл ажиллагааны стратегийг тусгасан байх);

3.1.4.бүтцийн хувьд энгийн байх (Төрийн нарийн бичгийн даргаас доод нэгжээ хүртэл гурваас дээшгүй шат дамжлагатай байх);

3.1.5.тэнцвэрийг хангах, хяналтын хүрээг тогтоох (байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц хоёрын зөв зохистой тэнцвэрийг хангах замаар аль болох хялбар удирдах, хянах боломжтой байх, үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг оновчтой бүлэглэх замаар бүтцийн ерөнхий тогтолцоог тогтоосон байх, энэ нь удирдлагын чиг үүрэг, хүн хүчний болон бусад нөөцийг зөв хуваарилан хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн байх, төрийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах);

3.1.6.улс төржихгүй байх (тухайн яамны албан хаагчид эрхэлсэн сайд, Засгийн газар, бусад үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчид өндөр мэргэшлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй, төвийг сахисан байх);

3.1.7.хангалттай чадавх, бодитой үйл ажиллагааны зарчим (үйл ажиллагааны бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загвар, зохион байгуулалтын бүтэц нь чадавхиа бүрэн илрүүлэхэд чиглэсэн хэрэгжихүйц бөгөөд бодитой, үр өгөөжтэй байх).

3.2.Үйл ажиллагааны бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загвар

Яамны үйл ажиллагаа (бизнес)-ны стратегийн загварыг үндэслэн тус яамны үйл ажиллагааны бүтцийн дор дурдсан ерөнхий тогтолцооны загвартай байна: 

3.3.Зохион байгуулалтын бүтэц

Эрүүл мэндийн яамны үйл ажиллагаа (бизнес)-ны стратеги болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загварыг үндэслэн тус яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, тэдгээрийн үндсэн үүрэг, чиг үүргийг дор дурдсанаар тодорхойлж байна:

3.3.1.бодлого, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг:

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд салбарын бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулж, эрүүл мэндтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тодорхойлж төлөвлөлт хийх, биелэлтийг хангуулах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийг боловсруулж, тайлагнах үндсэн үүрэг хүлээж, эрүүл мэндийн салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, хэрэгцээний төлөвлөлт хийж, бодлогын баримт бичгийн хувилбар, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангах; эрүүл мэндийн салбарын эдийн засаг, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, цалингийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн нэгдсэн тайлан, салбарын төсвийн хуваарилалт, зарлагын хяналтыг хэрэгжүүлэх; эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээний дүн шинжилгээнд үндэслэн хөрөнгө оруулалт, концессын төсөл, хөтөлбөр боловсруулах болон тэдгээрийн зардлын үр ашиг, техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, худалдан авах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд эдийн засаг, санхүүгийн нэгж, хөрөнгө оруулалтын нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн бодлого болон хөрөнгө оруулалт, эдийн засаг, санхүүжилттэй холбоотой бодлогыг төлөвлөж, бодлогын удирдамжаар хангах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас аймгийн Засаг даргатай байгуулах гэрээг салбарын бодлого, төлөвлөлт, тэргүүлэх чиглэл, хэрэгцээтэй уялдуулан боловсруулах, эрүүл мэндийн бодлого, тэргүүлэх чиглэлийг дэмжсэн санхүүжилтийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх, санхүүжилтийг тусламж, үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлтэй уялдуулах, эрүүл мэндтэй холбоотой хуулийн төсөл, бодлогын баримт бичгийн хувилбар боловсруулах, боловсронгуй болгох, эрүүл мэндийн бодлогыг бусад салбарын бодлогод тусгах, уялдуулахад чиглэгдэж, сайдыг салбарын бодлого, эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн даргыг шаардлагатай мэдээлэл, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Засгийн газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллага, эрүүл мэндийн төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хэвлэл мэдээлэл, төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам, бусад төрийн захиргааны төв байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага болон төрийн бус байгууллага байна.

3.3.2.төрийн захиргааны удирдлагын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангаж эрүүл мэндийн байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, гадаад хамтын ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлж, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үндсэн үүрэг хүлээж, яамны үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжилтийг зохион байгуулах, эрүүл мэндийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг зохицуулах; эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг зохицуулах, яам, түүний харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах; эрүүл мэндийн чиглэлээр хууль тогтоомжуудын уялдаа холбоог сайжруулж давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах; гадаад хамтын ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын бодлого, чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, зээл, тусламжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, хөгжлийн албан ёсны тусламжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахад бүх талын туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд хуулийн нэгж, гадаад хамтын ажиллагааны нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах, олон нийттэй харилцах, албан хэрэг хөтлөлтөд хяналт тавих, яамны үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, цомхон, чадварлаг төрийн албан хаагч бүхий төрийн захиргааны мэргэшсэн албаны хүчээр яамны тасралтгүй, хэвийн жигд ажиллагааг явуулах замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлогыг салбарын хөгжлийн чиг хандлага, хүн амын эрүүл мэндийн бодит хэрэгцээнд нийцүүлж төлөвлөн хүний нөөцийг зохистой байршуулах, салбарын нийт ажилтнуудын нийгмийн баталгааг сайжруулах, урамшууллын олон хэлбэрийг үйл ажиллагааны үр дүнтэй уялдуулан нэвтрүүлэх, эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх, мэргэжлийн хувьд хөгжин дэвших карьерын бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохицуулах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг судалж арилгах, хууль тогтоомжийн уялдаа холбоог хангах асуудлыг боловсруулах, салбартай холбоотой гэрээ, хэлэлцээр, протоколын төслийг хянах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, эрхзүйн маргаанд яамыг төлөөлөн оролцох, хууль тогтоомж, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах, хууль тогтоомжийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах, эрүүл мэндийн салбар дахь олон улсын хамтрагч талуудын тусламж, дэмжлэгийг салбарын бодлоготой уялдуулан зохицуулж, гадаад зээл, тусламжийн үр дүн, үр ашгийг сайжруулах, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бусад яам, эрүүл мэндийн байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж болон хэвлэл мэдээлэл, төрийн бус байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Төрийн албаны зөвлөл, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Гадаад хэргийн яам, Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага байна.

3.3.3.нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийг дэмжих орчин бий болгоход чиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, салбар болон салбар хоорондын шуурхай удирдлагын үйл ажиллагааг уялдуулах үндсэн үүрэг хүлээж, хүн амын өвөрмөц бүлгүүдийн эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх болон халдварт, халдварт бус өвчлөл, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх, тэмцэх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; эрүүл мэндийг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаанд нутгийн засаг захиргааны байгууллага, олон нийтийн оролцоо, олон улсын болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх; шинэ болон сэргэн тархаж буй халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад шуурхай удирдлагын төв нэгжийн үйл ажиллагааг зохицуулах; нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой нөхцөлийн тайван цагийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохицуулах, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой нөхцөл үүссэн үед Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хөрш орнуудтай харилцах, эрсдэлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, харилцаа холбоо, хариу арга хэмжээг зохион байгуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд тандалт шуурхай удирдлагын нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн тухайлбал, халдварт болон халдварт бус өвчний хяналт, дархлаажуулалт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, өсвөр үе, залуучууд, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал, орчны эрүүл мэндийн талаарх хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүн амд эрүүл мэндийн боловсролыг төлөвшүүлэх, эрүүл зан үйл, аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах, эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл мэндэд үзүүлэх нийгэм, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, халдварт өвчний хяналт, сэргийлэлт, биотерроризмаас сэргийлэх бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалтаас гадна эрт сэрэмжлүүлэг, хариу арга хэмжээ болон эрсдэлийн үеийн хариу арга хэмжээг зохион байгуулах, зохицуулах, олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах талаар сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, холбогдох бүх байгууллагад зохион байгуулалт, мэргэжлийн бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны бусад зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд энэ үйлчилгээний шууд бус хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн төсөвт болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь нутгийн захиргааны байгууллага, холбогдох яам, мэргэжлийн хяналтын бүх шатны байгууллага, лаборатори, нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага байна.

3.3.4.эмнэлгийн тусламжийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хүн амд хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах болон ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; уламжлалт анагаах ухааныг хөгжүүлэх бодлогын болон түргэн тусламж, яаралтай тусламжийн үйлчилгээ, сэргээн засах, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах; эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг хангах, эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох арга хэмжээг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг зохицуулах; эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний алдаа болон эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн алдаанаас сэргийлэх, бууруулах үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ болон эх барих, сэргээн засах, сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ болон уламжлалт анагаах ухаан, хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдүүлэх, эмнэлгийн шатлал хоорондын болон үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, магадлан итгэмжлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, холбогдох байгууллагын удирдлагад зохион байгуулалтын болон мэргэжлийн бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ. Түүнчлэн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн өвөрмөц бүлгүүдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай үзүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулахаас гадна нийтийг хамарсан гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг төлөвлөж, зохион байгуулна.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, нутгийн захиргааны байгууллага байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн төсөвт болон хувийн хэвшлийн үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн хяналтын бүх шатны байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага болон төрийн бус байгууллага байна.

3.3.5.эм, үйлдвэрлэл технологийн асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

 Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд эм, үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн салбар дахь үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үндсэн үүрэг хүлээж, эрүүл мэндийн чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулж, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, практикт нэвтрүүлэх, үр дүн, үр ашгийг тооцох үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах; эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал ба тусламж, үйлчилгээний онцлогт тохирсон эрүүл мэндийн технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн заавар, хөтөч, хяналтын хуудас боловсруулах, шинэчлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, арга зүйн нэгдсэн удирдамжаар хангах; эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн чанарын хяналт шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт, засвар үйлчилгээний үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах; эм зүйн салбарт сайн засаглалыг бэхжүүлэх, чанарын баталгаатай, аюулгүй эмээр хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагыг тасралтгүй хангах, дотоодын эмийн үйлдвэрт эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг бүрэн нэвтрүүлж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн зарим чиг үүргийн хүрээнд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн нэгж ажиллана.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь эм хангамжийн удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, чанарын баталгаатай, аюулгүй эмийг бүртгэн, эмчилгээнд сонгон хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зайлшгүй шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг тасралтгүй, жигд, хүртээмжтэй байлгахад чиглэсэн арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулах, эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн салбар дахь үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах, практикт нэвтрүүлэх, үр дүн, үр ашгийг тооцох, эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал, тусламж, үйлчилгээний онцлогт тохирсон чанар, стандарт, аюулгүй байдлыг хангасан хүртээмжтэй, иж бүрэн, оновчтой эрүүл мэндийн шинэ технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн заавар, хөтөч, хяналтын хуудас боловсруулах, шинэчлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, арга зүйн нэгдсэн удирдамжаар хангах, эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн чанарын хяналт, нэгдсэн нэршил, ангилал, бүртгэл, хөрөнгийн төлөвлөлтийн цахим тогтолцоог бий болгох шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, бусад зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн төсөвт болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь стандартчилал, хэмжилзүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, хил, гааль, хууль, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, анагаах ухааны сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон эм үйлдвэрлэгч, импортлогч, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч, эмийн сан болон бусад аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага байна.

3.3.6.хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх, санхүүгийн дотоод аудит хийх, хэрэглэгчийг судалгаа, мэдээллээр хангах, эрүүл мэндийн салбарт мэдээллийг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах; эрүүл мэндийн бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг нь үнэлэх; эрүүл мэндийн салбарын мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, программ, техник хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, сайжруулах ажлыг зохион байгуулах; хуульд заасны дагуу дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь эрүүл мэндийн салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хэрэгжилтэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу дотоод аудит хийх замаар яамны бүтцийн нэгжүүд, бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх ажилд оролцож байгаа байгууллага, тэдгээрийн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг тухайд нь хангах замаар хэрэгжинэ.

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж байх бөгөөд энэ үйлчилгээг шууд бус хэрэглэгч нь эрүүл мэндийн төсөвт болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, бусад хэрэглэгч байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагууд, олон улсын байгууллага болон төрийн бус байгууллага байна.