Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл


Хууль эрх зүйн баримт бичиг

 1. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хянан шийдвэрлэх журам
 2. ТЖА-ны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
 3. ТЖА-ны удирдах албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах журам
 4. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам     Журмын төсөлд санал авах тухай
 5. Төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэх журам
 6. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам, заавар батлах тухай
 7. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 8. ТҮ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
 9. Хөдөлмөрийн дотоод журам
 10. ЭМЯ-ны албан хаагчдын сургалтын хөтөлбөр
 11. Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
 12. ЭМЯ-ны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
 13. Төрийн жинхэнэ албан хаагчын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам 
 14. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ДУГААР 218
 15. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай