Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

Сайдын тушаал 2015

Нэр Дугаар Батласан Файл
Нярайн түнхний үений хэт авиан тандалт шинжилгээ (скрининг), эмнэлзүйн заавар батлах тухай 1 2015-01-05 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 9 2015-01-12 Үзэх
Хөрөнгийн үр ашгийг сайжруулах тухай 2 2015-01-06 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 4 2015-01-07 Үзэх
Зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 5 2015-01-07 Үзэх
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 6 2015-01-08 Үзэх
Батламж олгох тухай 10 2015-01-15 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2015 онд ашиглах эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 15 2015-01-19 Үзэх
Сайдын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 17 2015-01-20 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 27 2015-01-26 Үзэх
Хүний эмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 30 2015-01-26 Үзэх
Импортын зөвшөөрөл олгох тухай 31 2015-01-29 Үзэх
Төсвийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 32 2015-01-29 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 33 2015-01-29 Үзэх
Үлгэрчилсэн дүрэм, бүтэц батлах тухай 35 2015-01-30 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 37 2015-01-30 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 38 2015-01-30 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 39 2015-02-02 Үзэх
Журам батлах тухай /Спортын төрөл, цол зэрэг/ 40 2015-02-02 Үзэх
Ном хуваарилах тухай 48 2015-02-06 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 50 2015-02-09 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 57 2015-02-16 Үзэх
Барилга, байгууламжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 60 2015-02-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 63 2015-02-17 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 64 2015-02-17 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 65 2015-02-18 Үзэх
Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 67 2015-02-18 Үзэх
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам батлах тухай 68 2015-02-24 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 70 2015-02-25 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 71 2015-02-25 Үзэх
Заавар батлах тухай /Хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах заавар/ 74 2015-02-26 Үзэх
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 77 2015-02-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 78 2015-02-27 Үзэх
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дүрэм, бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 79 2015-02-27 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 83 2015-03-02 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 85 2015-03-02 Үзэх
Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай 86 2015-03-02 Үзэх
Журмын заалтад өөрчлөлт оруулах тухай 87 2015-03-10 Үзэх
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 88 2015-03-10 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 89 2015-03-10 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 90 2015-03-10 Үзэх
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай 92 2015-03-11 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, спортын төрлийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 93 2015-03-11 Үзэх
Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээн тогтоох тухай 97 2015-03-16 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай 98 2015-03-16 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, түдгэлзүүлэх тухай 99 2015-03-16 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 100 2015-03-16 Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 102 2015-03-18 Үзэх
Хүүхдийн төв сувиллын дүрэм бүтцийг батлах тухай 104 2015-03-23 Үзэх
Иргэдийн гадаад эмчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 105 2015-03-23 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 108 2015-03-24 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 109 2015-03-24 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 110 2015-03-24 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 111 2015-03-25 Үзэх
Заавар батлах тухай 112 2015-03-25 Үзэх
Ажлын хэсэг батлах тухай 115 2015-03-27 Үзэх
Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 118 2015-03-31 Үзэх
Жагсаалт шинэчлэх тухай 119 2015-03-31 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 122 2015-03-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 123 2015-03-31 Үзэх
Цусаа бэлэглэх өдрийг бий болгох тухай 124 2015-04-01 Үзэх
Тусламж, үйлчилгээг зохицуулах тухай 125 2015-04-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 126 2015-04-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 127 2015-04-03 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 128 2015-04-03 Үзэх
Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх туха 130 2015-04-03 Үзэх
Сонгон шалгаруулалтын аргачлал батлах тухай 131 2015-04-07 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 132 2015-04-08 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 133 2015-04-08 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 134 2015-04-08 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 135 2015-04-08 Үзэх
Журам, зардлын хэмжээ батлах тухай 136 2015-04-09 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 138 2015-04-14 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 139 2015-04-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэх тухай 140 2015-04-14 Үзэх
Хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тухай 141 2015-04-14 Үзэх
Тэмцээн зохион байгуулах тухай 144 2015-04-16 Үзэх
Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 145 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 146 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 147 2015-04-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 148 2015-04-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 149 2015-04-17 Үзэх
Ерөнхий мэргэжилтний нэр, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай 150 2015-04-20 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 151 2015-04-20 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 152 2015-04-21 Үзэх
Иргэдийн гомдол, саналыг хүлээн авах, тайлагнах тухай 154 2015-04-22 Үзэх
Ажлын хэсэг зохион байгуулах тухай 155 2015-04-22 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 156 2015-04-22 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 157 2015-04-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 160 2015-04-23 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 161 2015-04-24 Үзэх
Ажлын хэсэг өөрчлөн байгуулах тухай 162 2015-04-24 Үзэх
Зардал гаргах тухай 164 2015-04-27 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 165 2015-04-29 Үзэх
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 166 2015-04-29 Үзэх
Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 167 2015-04-29 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 168 2015-04-30 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 169 2015-04-30 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 170 2015-04-30 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 171 2015-05-01 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 174 2015-05-01 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 175 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 176 2015-05-04 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 177 2015-05-04 Үзэх
Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 178 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 180 2015-05-04 Үзэх
Стратеги батлах тухай 181 2015-05-04 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 183 2015-05-07 Үзэх
Үнэлгээ хийх тухай 185 2015-05-07 Үзэх
"Дархлаажуулалтын 10 хоног"-ийг зохион байгуулах тухай 188 2015-05-08 Үзэх
Журам батлах тухай 189 2015-05-08 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 190 2015-05-11 Үзэх
Тушаалд нэмэлт оруулах тухай 192 2015-05-12 Үзэх
Журам батлах тухай 194 2015-05-13 Үзэх
"Дархлаажуулалтын 10 хоног"-ийг зохион байгуулах тухай 188 2015-05-08 Үзэх
Заавар батлах тухай 196 2015-05-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 197 2015-05-14 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 198 2015-05-14 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 202 2015-05-21 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 211 2015-05-27 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэх тухай 214 2015-05-29 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 215 2015-05-29 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 216 2015-06-02 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 217 2015-06-02 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 218 2015-06-03 Үзэх
Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүдийн нэрсийг шинэчлэн батлах тухай 219 2015-06-03 Үзэх
Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 220 2015-06-03 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 221 2015-06-04 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 222 2015-06-04 Үзэх
Өсвөр үеийн эрүүл мэндийн мэдээллийн маягт батлах тухай 224 2015-06-05 Үзэх
Бүтээлийн болон GMP-ийн шинжээч ажиллуулах журам батлах тухай 225 2015-06-08 Үзэх
Тамирчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 226 2015-06-08 Үзэх
Салбар хороо байгуулах тухай 228 2015-06-08 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 229 2015-06-08 Үзэх
Заавар батлах тухай 230 2015-06-08 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 231 2015-06-10 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 232 2015-06-10 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 233 2015-06-10 Үзэх
Мэргэшил олгох тухай 234 2015-06-10 Үзэх
Иргэдийн гадаад эмчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 235 2015-06-10 Үзэх
Хөрөнгө зарцуулах тухай 236 2015-06-11 Үзэх
Сургалт зохион байгуулах тухай 237 2015-06-11 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 238 2015-06-12 Үзэх
Жагсаалт батлах тухай 239 2015-06-15 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 240 2015-06-17 Үзэх
Заавар шинэчлэн батлах тухай 241 2015-06-17 Үзэх
Заавар батлах тухай 242 2015-06-22 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 244 2015-06-23 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 246 2015-06-24 Үзэх
Спортын цол зэрэг олгох тухай 247 2015-06-25 Үзэх
Жагсаалт, журам батлах тухай 248 2015-06-26 Үзэх
Журам батлах тухай 249 2015-06-26 Үзэх
Улсын хэмжээнд 2016-2017 онд ашиглах эмнэлэг, сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай 250 2015-06-29 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 252 2015-06-29 Үзэх
Журам батлах тухай 254 2015-06-30 Үзэх
Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 256 2015-07-01 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 258 2015-07-03 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 259 2015-07-06 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 260 2015-07-06 Үзэх
Дархлаажуулалтын тухай 261 2015-07-07 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 262 2015-07-08 Үзэх
Шалгуур батлах тухай 264 2015-07-08 Үзэх
Шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай 265 2015-07-08 Үзэх
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 266 2015-07-09 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 267 2015-07-10 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 268 2015-07-10 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 269 2010-07-10 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 270 2015-07-10 Үзэх
Өнчин эмийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай 271 2015-07-16 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 272 2015-07-17 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 273 2015-07-20 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 274 2015-07-21 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 275 2015-07-21 Үзэх
Зохион байгуулах хороо байгуулах тухай 276 2015-07-21 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх тухай 277 2015-07-21 Үзэх
Сургалтын зардал гаргах тухай 278 2015-07-21 Үзэх
Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 279 2015-07-22 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 280 2015-07-22 Үзэх
Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 281 2015-07-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 282 2015-07-22 Үзэх
Импортын лиценз олгох тухай 283 2015-07-27 Үзэх
Гадаад дотоодын эм үйлдвэрлэгчийн төлөөлөгчийн газрын ажиллах журам батлах тухай 284 2015-07-28 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 285 2015-07-28 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 286 2015-07-29 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 287 2015-07-29 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 288 2015-07-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 289 2015-07-31 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 290 2015-07-31 Үзэх
Үндэсний шигшээ багт орох дасгалжуулагч, тамирчны нэрс батлах тухай 291 2015-07-31 Үзэх
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 292 2015-07-31 Үзэх
Эрэгтэйчүүд, хөвгүүдийн кабинетийн бүтэц, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага батлах тухай 293 2015-08-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 294 2015-08-04 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 296 2015-08-05 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 297 2015-08-05 Үзэх
Журам батлах тухай 298 2015-08-05 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 299 2015-08-05 Үзэх
"Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсвийн тооцоо батлах тухай 300 2015-08-10 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 301 2015-08-10 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 302 2015-08-10 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 303 2015-08-10 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 304 2015-08-10 Үзэх
Багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 305 2015-08-10 Үзэх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 307 2015-08-11 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 309 2015-08-12 Үзэх
Жагсаалтанд өөрчлөлт оруулах тухай 311 2015-08-13 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 312 2015-08-13 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 316 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 317 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 318 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 319 2015-08-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 320 2015-08-19 Үзэх
Сургалтанд оролцуулах тухай 323 2015-08-24 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 324 2015-08-24 Үзэх
Стратеги батлах тухай 325 2015-08-24 Үзэх
Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 326 2015-08-25 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 327 2015-08-26 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 328 2015-08-26 Үзэх
Заавар журам батлах тухай 329 2015-08-26 Үзэх
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай 330 2015-08-27 Үзэх
Комисс байгуулах тухай 331 2015-08-28 Үзэх
Эрх шилжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тухай 333 2015-09-02 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 335 2015-09-04 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн батлах тухай 336 2015-09-07 Үзэх
Хөтөлбөр батлах тухай 337 2015-09-07 Үзэх
Сургалт зохион байгуулах тухай 338 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 340 2015-09-07 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 341 2015-09-07 Үзэх
Барилга угсралтын ажлын гэрээг цуцалж, шууд гэрээ байгуулах тухай 342 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 343 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 344 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 345 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 346 2015-09-07 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 347 2015-09-07 Үзэх
Хуваарь батлах тухай 348 2015-09-08 Үзэх
Удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай 350 2015-09-10 Үзэх
Хорт хавдрын тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 351 2015-09-10 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 352 2015-09-11 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 353 2015-09-11 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 354 2015-09-11 Үзэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 355 2015-09-11 Үзэх
Комиссын бүрэлдэхүүн томилох тухай 356 2015-09-15 Үзэх
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 357 2015-09-15 Үзэх
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 358 2015-09-15 Үзэх
Эрх шилжүүлэх тухай 359 2015-09-16 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 362 2015-09-17 Үзэх
Үнэлгээний хуудас, аргачлал батлах тухай 363 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 364 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 365 2015-09-17 Үзэх
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай 366 2015-09-17 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 368 2015-09-18 Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 372 2015-09-21 Үзэх
Журам шинэчлэн батлах тухай 13 2015-01-15 Үзэх
Сургагч багш нарын нэрс, хуваарь батлах тухай 410 2015-10-14 Үзэх
Гадаад мэргэжилтэнд Монгол Улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 413 2015-10-14 Үзэх
Ялаас чөлөөлөх өвчний жагсаалт, хүнд өвчтэй ялтанд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай 416 2015-10-15 Үзэх
Спортын цол олгох тухай 419 2015-10-19 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 424 2015-10-20 Үзэх
Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 428 2015-10-22 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 431 2015-10-28 Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 432 2015-10-28 Үзэх
Тушаал хүчингүй болгох тухай 415 2015-10-15 Үзэх
Хэвлийн диализ эмчилгээний заавар батлах тухай 414 2015-10-14 Үзэх
Сахилга, дэг журам, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 449 2015-11-26 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 501 2015-12-21 Үзэх
Магадлан итгэмжлэл олгох тухай 493 2015-12-18 Үзэх
Магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд хөтлөх маягт батлах тухай 499 2015-12-21 Үзэх
Журам, заавар батлах тухай 487 2015-12-11 Үзэх
Төлөвлөгөө батлах тухай 454 2015-11-23 Үзэх
Жагсаалтын шинэчлэн батлах тухай 508 2015-12-25 Үзэх
Төлбөрийн хэмжээг тооцох аргачлал шинэчлэн батлах тухай 459 2015-11-25 Үзэх
Аргачилсан заавар батлах тухай 512 2015-12-28 Үзэх
Журам батлах тухай /Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх журам/ 483 2015-12-11 Үзэх
Сум тосгоны эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай 498 2015-12-21 Үзэх