Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН ЯВЦ


Хүснэгт 1. Ковид-19-ын эсрэг вакцины хамралт, тун, аймаг, хотоор, өссөн дүнгээр
КОВИД-19-ЫН ЭСРЭГ ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2022 оны 09 сарын 09-ны өдрийн байдлаар ковид-19-ын эсрэг вакцины зорилтот бүлгийн 1-р тунгийн хамралт 89.5 хувь, 2-р тунгийн хамралт  85.6 хувь, 3-р тунгийн хамралт 53,6 хувь, нийт хүн амын 1-р тун 68,9 хувь, 2-р тун 65,9 хувь, 3-р тун 31,9 хувь тус тус хамралттай байна. Өссөн дүнгээр 3-р тунд 1,055,382 хүн, 4-р тунд 138,356 хүн хамрагдсан байна. Өссөн дүнгээр 5-11 насны 2,406 хүүхэд, 12-15 насны 158,868** хүүхэд, 16-17 насны 79,532* хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй 6,428, хөхүүл эмэгтэй 8,019 тус тус 1-р тунд хамрагдаад байна.


Тайлбар:
*2022 оны 8 сарын 1-ны өдрөөс эхлэн 5-11 насны хүүхдийг Ковид-19-ын эсрэг вакцинаар вакцинжуулах ЭМС-ын тушаалын дагуу тухайн насны хамрагдвал зохих хүүхдийн тоо зорилтот бүлэг дээр нэмэгдсэн мөн нийт хүн амын тоо шинэчилэгдсэн тул зорилтот бүлгийн хүн амын хамралт тодорхой хувиар буурч байна.
 
**Дархлаажуулалтын цахим бүртгэл нь бодит цаг хугацаанд /real-time/ дата мэдээллийг бүртгэдэг. Ковид-19-ын эсрэг вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа 2021 оны 2 сарын 22-ны өдрөөс эхлэн тасралтгүй үргэлжилж байна. Үүнтэй холбоотойгоор өдөр/сар бүр нэг насны бүлгээс дараагийн насны бүлэгт хүн амын тоо шилжин орж байгаа тул насны бүлгээр гаргасан хамралтын мэдээнд хамрагдсан хүний тоо  өөрчлөгдсөн ч нийт хамрагдсан хүний тоо буурахгүй өсч байгаа нь зүй ёсны юм.
Зураг 1. Зорилтот бүлгийн ковид-19 вакцины 3-р тунгийн хамралт, аймаг, хотоор

Хүснэгт 2. Ковид-19-ын эсрэг вакцины хамралт 5-11 нас, 12-17 нас, бусад зорилтот бүлгээр,
аймаг, хот, өссөн дүнгээр
2022 оны 09 сарын 09-ны өдөр ковид-19-ын эсрэг вакцинд улсын хэмжээнд 101 хүн хамрагдсанаас нийслэлд 58, аймагт 43 хүн тус тус байна.

Зураг 2. Улсын хэмжээнд ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо, тун, өдрөөр

Зураг 3. Нийслэлийн хэмжээнд ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо,
тун, өдрөөр

Зураг 4. Аймаг, орон нутагт ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо, тун, өдрөөр

Хүснэгт 3. Улсын хэмжээнд ковид-19-ын эсрэг вакцины хамралт, насны бүлэг, тун тус бүрээр


Зураг 5. Улсын хэмжээнд ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо, насны бүлэг, хүйсээр

Зураг 6. Зорилтот бүлгийн ковид-19 вакцины 3-р тунгийн хамралт, насны бүлгээр


Хүснэгт 4. Ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо, вакцин тус бүрээр


Хүснэгт 5. Ковид-19-ын эсрэг вакцинд хамрагдсан хүний тоо, аймаг, дүүрэг, тун, вакцин тус бүрээр
Хүснэгт 1. Ковид-19-ын эсрэг вакцины хамралт, аймаг, хот, өссөн дүнгээр
Аймаг, хот Нийт хүн ам Хамрагдвал зохих хүний тоо Хамрагдсан хүний тоо Нийт хүн амын хамралт, % Зорилтот бүлгийн хамралт, %
1-р тун 2-р тун 3-р тун 4-р тун Нийт 1-р тун 2-р тун 3-р тун 4-р тун 1-р тун 2-р тун 3-р тун
1 АРХАНГАЙ                 95,867              74,699        60,791        57,535            27,274       2,500       148,100 63.4% 60.0% 28% 3% 81.4% 77.0% 54.9%
2 БАЯН-ӨЛГИЙ               108,376              80,963        67,598        63,801            27,961       1,225       160,585 62.4% 58.9% 26% 1% 83.5% 78.8% 51.0%
3 БАЯНХОНГОР                 89,975              69,069        56,549        54,331            26,682       4,070       141,632 62.8% 60.4% 30% 5% 81.9% 78.7% 56.1%
4 БУЛГАН                 61,938              49,126        42,639        40,028            19,985       2,791       105,443 68.8% 64.6% 32% 5% 86.8% 81.5% 57.9%
5 ГОВЬ-АЛТАЙ                 58,735              46,042        39,280        37,676            16,891       1,913        95,760 66.9% 64.1% 29% 3% 85.3% 81.8% 52.3%
6 ГОВЬСҮМБЭР                 18,153              13,654        12,377        12,025              5,019          782        30,203 68.2% 66.2% 28% 4% 90.6% 88.1% 50.4%
7 ДАРХАН-УУЛ               104,737              81,214        65,978        64,865            33,908       5,034       169,785 63.0% 61.9% 32% 5% 81.2% 79.9% 58.4%
8 ДОРНОГОВЬ                 72,113              56,016        50,180        48,366            23,148       3,575       125,269 69.6% 67.1% 32% 5% 89.6% 86.3% 55.8%
9 ДОРНОД                 84,575              64,781        56,273        54,057            28,629       6,143       145,102 66.5% 63.9% 34% 7% 86.9% 83.4% 60.6%
10 ДУНДГОВЬ                 47,542              37,206        27,947        26,816            10,738       1,018        66,519 58.8% 56.4% 23% 2% 75.1% 72.1% 45.9%
11 ЗАВХАН                 73,802              58,153        48,773        47,186            23,711       5,750       125,420 66.1% 63.9% 32% 8% 83.9% 81.1% 59.5%
12 ОРХОН               106,145              82,632        66,834        65,404            33,372       5,429       171,039 63.0% 61.6% 31% 5% 80.9% 79.2% 56.8%
13 ӨВӨРХАНГАЙ               117,261              91,255        69,776        66,557            29,908       2,792       169,033 59.5% 56.8% 26% 2% 76.5% 72.9% 51.9%
14 ӨМНӨГОВЬ                 72,943              55,497        60,481        55,289            28,764       1,271       145,805 82.9% 75.8% 39% 2% 109.0% 99.6% 53.8%
15 СҮХБААТАР                 65,228              49,984        45,689        44,065            24,871       4,931       119,556 70.0% 67.6% 38% 8% 91.4% 88.2% 65.2%
16 СЭЛЭНГЭ               108,887              85,578        70,666        66,545            37,624       7,522       182,357 64.9% 61.1% 35% 7% 82.6% 77.8% 63.4%
17 ТӨВ                 94,042              73,312        60,121        57,838            27,986       2,686       148,631 63.9% 61.5% 30% 3% 82.0% 78.9% 55.3%
18 УВС                 85,314              65,118        52,365        49,199            21,389       1,142       124,095 61.4% 57.7% 25% 1% 80.4% 75.6% 52.4%
19 ХОВД                 90,333              68,538        56,202        53,157            27,047       2,231       138,637 62.2% 58.8% 30% 2% 82.0% 77.6% 59.5%
20 ХӨВСГӨЛ               137,628            107,190        87,277        81,825            33,348       2,821       205,271 63.4% 59.5% 24% 2% 81.4% 76.3% 47.9%
21 ХЭНТИЙ                 79,429              61,708        53,512        51,849            24,517       2,793       132,671 67.4% 65.3% 31% 4% 86.7% 84.0% 54.7%
Аймгийн түвшинд             1,773,023         1,371,735    1,151,308    1,098,414           532,772     68,419    2,850,913 64.9% 62.0% 30% 4% 83.9% 80.1% 55.7%
22 УЛААНБААТАР             1,539,252         1,177,107    1,130,700    1,084,252           522,610     69,937    2,807,499 73.5% 70.4% 34% 5% 96.1% 92.1% 51.7%
  Улсын дүн             3,312,275         2,548,842    2,282,008    2,182,666        1,055,382    138,356    5,658,412 68.9% 65.9% 31.9% 4.2% 89.5 85.6 53.61%
 
ХӨСҮТ

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл