Лого татаж авах Санал хүсэлт Тусламж И-мэйл шалгах Цаг товлох үйлчилгээ

A- A A+

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ


НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЛИЙН МЭДЭЭ

 

        Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 427 дугаар тушаалын дагуу дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх тасаг, яаралтай түргэн тусламжийн төвийн дуудлагын хүлээгдлийн мэдээг 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар нэгтгэсэн дүн болон 2016 оны 12 сарын мэдээтэй харьцуулсан байдал

 

  1. Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн мэдрэл,дотрын хэвтүүлэн эмчлүүлэх тасаг, ахмадын эмнэлэгт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар нийт 265 үйлчлүүлэгч хэвтэх ор хүлээж байна. 49 өвчтөн 1-3 хоног, 38 өвчтөн 4-6 хоног, 119 өвчтөн 7-14 хоног, 59 өвчтөн 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор 1

Дотор 2

Мэдрэл

Ахмадын эмнэлэг

Орны тоо

63

63

44

30

200

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

28

28

36

173

265

Үүнээс

1-3 хоног

4

2

7

36

49

4-6 хоног

5

3

6

24

38

7-14 хоног

15

21

13

70

119

15-30 хоног

4

2

10

43

59

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 153-аар нэмэгдсэн. Бүх тасгуудад хүлээгдэл нэмэгдсэн байна.

 

2. Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн дотрын хэвтүүлэн эмчлүүлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 74 үйлчлүүлэгч эмчлүүлэхээр хүлээж байна. 21 өвчтөн 1-3 хоног, 22 өвчтөн 4-6 хоног, 23 өвчтөн 7-14 хоног, 8 өвчтөн 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор

Мэдрэл

Орны тоо

64

26

90

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

74

0

74

Үүнээс

1-3 хоног

21

 

21

4-6 хоног

22

 

22

7-14 хоног

23

 

23

15-30 хоног

8

 

8

1 сараас дээш

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 12 буюу 16.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Дотрын тасагт нэмэгдсэн байна.

 

3.Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн мэдрэл, дотрын хэвтүүлэн эмчлүүлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар  5 үйлчлүүлэгч эмчлүүлэхээр хүлээж байна. 3 өвчтөн 1-3 хоног, 2 өвчтөн 4-6 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.  Бусад тасгуудад хүлээгдэлгүй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор

Мэдрэл

Уламжлалт

Хүүхэд

Хөнгөвчлөх

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

100

30

8

75

2

12

227

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

5

     

 

 

5

Үүнээс

1-3 хоног

3

     

 

 

3

4-6 хоног

2

     

 

 

2

7-14 хоног

       

 

 

 

15-30 хоног

 

 

 

 

 

 

 

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад хүлээгдэл 1-ээр нэмэгдсэн байна. Дотрын тасагт 2-оор нэмэгдэж, мэдрэлийн тасагт 1-ээр буурсан байна.

 

4. Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн дотор, уламжлалт, мэдрэлийн хэвтүүлэн эмчлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 108 үйлчлүүлэгч хэвтэх ор хүлээж байгаа ба 18 хүн 1-3 хоног, 11 хүн 4-6 хоног, 15 хүн 7-14 хоног, 20 хүн 15-30 хоног, 44 хүн 1 сараас дээш хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Бусад тасгуудад хүлээгдэлгүй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор

Уламжлалт

Мэдрэл

Хүүхэд

Мэс засал

Төрөх

Эмэгтэйчүүд

арьс

Халдварт

Сүрьеэ

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

40

8

15

30

18

13

10

8

13

6

4

165

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

60

33

15

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Үүнээс

1-3 хоног

10

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

18

4-6 хоног

5

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7-14 хоног

1

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15-30 хоног

5

15

   

 

 

 

 

 

 

 

20

1 сараас дээш

39

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 54 буюу 2 дахин нэмэгдсэн. Бүх тасгуудад нэмэгдсэн байна.

 

5. Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн мэдрэлийн хэвтүүлэн эмчлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 13 хүн хэвтэх ор хүлээж байгаа ба 5 хүн 4-6 хоног, 4 хүн 7-14 хоног, 4 хүн 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна. Бусад тасгуудад хүлээгдэлгүй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор

Хүүхэд

Мэдрэл

Хавдар

Мэс засал

Төрөх

Эмэгтэйчүүд

Халдварт

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

52

58

13

2

13

13

12

17

2

180

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

 

 

13

 

 

 

 

 

 

13

Үүнээс

1-3 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 хоног

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

7-14 хоног

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

15-30 хоног

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 1-ээр буурсан байна. Мэдрэлийн тасгаас бусад тасгуудад хүлээгдэлгүй байна.

 

6. Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв

 

Тус эрүүл мэндийн төвийн мэдрэл, дотрын хэвтүүлэн эмчлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 158 үйлчлүүлэгч хэвтэх ор хүлээж байна. 11 өвчтөн 1-3 хоног, 37 өвчтөн 4-6 хоног, 88 өвчтөн 7-14 хоног, 22 өвчтөн 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

 

Үзүүлэлт

Тасаг

Нийт

Дотор 1

Дотор 2

Мэдрэл

Хүүхэд

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

30

30

30

140

10

240

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

42

61

55

 

 

158

Үүнээс

1-3 хоног

5

 

6

 

 

11

4-6 хоног

14

5

18

 

 

37

7-14 хоног

12

45

31

 

 

88

15-30 хоног

11

11

 

 

 

22

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 84 буюу 53.2 хувиар нэмэгдсэн. Бүх тасгуудад хүлээгдэл нэмэгдсэн байна.

 

7. Сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

 

Тус эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх хүүхдийн тасгийн 165 ортой ба 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар орны хүлээгдэлгүй байна.

 

8. Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

 

Тус эмнэлгийн хэвтүүлэн эмчлэх дотрын тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 12 үйлчлүүлэгч хэвтэх ор хүлээж байна. 3 өвчтөн 1-3 хоног, 3 өвчтөн 4-6 хоног, 3 өвчтөн 7-14 хоног, 3 өвчтөн 15-30 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

 

Үзүүлэлт

 

Тасаг

Нийт

Дотор

Хүүхэд

Орны тоо

228

130

358

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

12

 

12

Үүнээс

1-3 хоног

3

 

3

4-6 хоног

3

 

3

7-14 хоног

3

 

3

15-30 хоног

3

 

3

1 сараас дээш

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад хүлээгдэл 9-өөр буурсан байна.

 

9. Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

 

Тус эмнэлэг нийт 305 ортой ба 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар хүлээгдэлгүй байна.

 

Үзүүлэлт

 

Тасаг

Нийт

Дотор

Мэдрэл

Хүүхэд

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

125

50

120

10

305

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

   

 

 

 

Үүнээс

1-3 хоног

   

 

 

 

4-6 хоног

 

 

 

 

 

7-14 хоног

 

 

 

 

 

15-30 хоног

 

 

 

 

 

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад нийт хүлээгдэл 10-аар буурсан.

 

10. Хан уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

 

Тус эмнэлэг нийт 196 ортой ба дотор, уламжлалт, мэдрэлийн хэвтүүлэн эмчлэх тасагт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 13 үйлчлүүлэгч хэвтэх ор хүлээж байна. Бүгд 1-3 хоногийн хүлээгдэлтэй байна.

 

Үзүүлэлт

 

Тасаг

Нийт

Дотор

Мэдрэл

Уламжлалт

Хүүхэд

Эрчимт эмчилгээ

Орны тоо

70

15

26

75

10

196

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

7

1

5

 

 

13

Үүнээс

1-3 хоног

7

1

5

 

 

13

4-6 хоног

 

 

 

 

 

 

7-14 хоног

 

 

 

 

 

 

15-30 хоног

 

 

 

 

 

 

1 сараас дээш

 

 

 

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад хүлээгдэл 3-аар буурсан байна.

 

11. Энэрэл эмнэлэг

 

Тус эмнэлэгт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар орны хүлээгдэлгүй байна.

 

12. Наркологийн эмнэлэг

Тус эмнэлэгт 2017 оны 1 дүгээр сарын 26-ны байдлаар 60 хүн хэвтэх ор хүлээж байна.

 

Үзүүлэлт

Нийт

 
 

Орны тоо

50

 

Хэвтэх ор хүлээж байгаа өвчтөний тоо

60

 

Үүнээс

1-3 хоног

22

 

4-6 хоног

31

 

7-14 хоног

7

 

15-30 хоног

 

 

1 сараас дээш

 

 

 

 

2016 оны 12-р сарын мэдээтэй харьцуулахад хүлээгдэл 40-өөр нэмэгдсэн байна. Хүлээгдэл 1-3, 4-6, 7-14 хоногуудад нэмэгджээ.

 

13. Нийслэлийн  түргэн тусламжийн төв      

Үзүүлэлт

2016.12.28-2017.01.25

Тоо

Хувь

Нийт дуудлага

27531

100

Хүлээгдлийн минут: 0-20 минут

7484

27.2

21-40 минут

8400

30.5

41-60 минут

5127

18.6

1цагаас дээш

6520

23.7

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв, дүүргүүдийн түргэн тусламжийн салбар нэгжүүд 2016 оны 12 дугаар сарын 28-наас 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны хооронд  27531 дуудлага хүлээн авснаас 27.2 хувийг (7484 дуудлага) 0-20 минутын дотор, 30.5 хувийг (8400 дуудлага) 21-40 минут, 18.6 хувийг (5127 дуудлага) 41-60 минут, 23.7 хувийг (6520 дуудлага)  1 цагаас дээш хугацаанд дуудлага авснаас хойш  очиж, үйлчилсэн байна. 

2016 оны 12-р сарын дуудлагатай харьцуулахад нийт дуудлага 6007-оор буурсан байна. Хүлээгдэл бүх цагуудад буурсан байна.

 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

 

Холбоотой мэдээ, мэдээлэл