2022-03-04 ИЛТГЭЛҮҮД /ТАТАЖ АВАХ/

2022.03.04

“ИЛТГЭЛ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БОДЛОГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЖИЛТ”

Илтгэл 1: Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бодлогын арга хэмжээ, хэрэгжилт


Илтгэл 2: Эм зүйн албаны чиг хандлага, сайн туршлага


Blue sky hotel, 14:00-19:00

2022.03.04 “ИЛТГЭЛ НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЬЕ ”

Илтгэл 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн ирээдүйн чиг хандлага


Илтгэл 2: Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын оролцоо


Blue sky hotel, 08:00-14:00

2022.03.04 “ИЛТГЭЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД”

Илтгэл 1: Бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамрагдалтад хүрэх эрүүл мэндийн санхүүжилтийн бодлого, шинэчлэл


Илтгэл 2: Стратегийн худалдан авалтаыг бий болгож буй үйл явц, гэрээлэлт, хяналт


Илтгэл 3: Төсвийн гүйцэтгэл, тайлагналтанд анхаарах асуудлууд


Blue sky hotel, 14:00-19:00

“ЭХ БАРИХ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮД, ХҮҮХДИЙН САЛБАРЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ”

Илтгэл 1: Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр баримталж буй бодлого, чиглэл


Илтгэл 2: Эх, хүүхдийн эндэгдлийн өнөөгийн байдал


Blue sky hotel, 08:00-14:00

“ХАВДРЫН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ”

Илтгэл 1: Хорт хавдрын тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах нь


Илтгэл 2: Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн тогтолцоог бэхжүүлэх нь


Blue sky hotel, 14:00-19:00

2022-03-05 ИЛТГЭЛҮҮД /ТАТАЖ АВАХ/

2022.03.05

Илтгэл : Эрүүл мэндийн салбарт 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт


МҮХАҮТ

Илтгэл : Салбар хуралдааны үр дүн


МҮХАҮТ

Илтгэл : Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрх зүйн орчны шинэтгэл


МҮХАҮТ
2022.03.05

Илтгэл : Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа


МҮХАҮТ
2022.03.05

Илтгэл : Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2021 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүн, зөвлөмж


МҮХАҮТ
2022.03.05

Илтгэл : Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах жилийн төлөвлөгөө


МҮХАҮТ
2022.03.05